Списък на предлаганите Услуги

За подробна информация и конкретни въпроси тел. 0751 – 609 27, 0894 665 – 172

НОТАРИУС ВАНЯ БУМБАРОВА с рег. № 507 гр. Гоце Делчев извършва всички видове нотариални удостоверявания, предвидени в закона и по специално:

Сделки с недвижими имоти/продажби, замени, дарения, договор за издръжка и гледане и др.

Консултации, подготовка и удостоверяване на подписи и съдържание на договори за прехвърляне на дружествени дялове, акции, цесия и други корпоративни сделки.

Консултации, подготовка и удостоверяване на подписи и съдържание на договори за заем, наем, лизинг, авторски права и др.

Удостоверяване верността на преписи от официални и частни документи.

Подготовка и удостоверяване подпис, дата и съдържание на всички видове пълномощни;

Консултации, подготовка и удостоверяване на брачни договори

Ипотеки

Нотариални завещания

Договор за доброволна делба на имоти

Връчване на нотариални покани